Bakunawa (Giant Sea Serpent)

bakunawa
Image Credit: Lahi

 

Bakunawa is a giant sea serpent.

In other stories, we have seven (7) moons a long time ago. But it was eaten by Bakunawa (Giant Sea Serpent) until only one is left. To protect the last moon, Bathala ordered  the people to make noise using pots and pans to frighten the giant serpent.(filipino mythology)

Sa ibang istorya, mayroon tayong pitong buwan noong unang panahon. Ngunit kinain ni
Bakunawa ang mga ito hanggang sa isa na lang ang matira. Upang protektahan ang huling
buwan, inutusan ni Bathala ang mga tao na mag-ingay gamit ang mga kaldero at kawali
upang matakot ito.(mitolohiyang filipino)