Indulhensiya

indulhensiya
Indulhensiya | Lahi Philippines

 

“Indulhensiya” is the payout given by Filipino Catholics to the frailes to pray for them and to save their soul from hell. At present, it goes through confession  and doing good deeds.

Ang Indulhensiya ay ang kabayarang ibinigay ng mga katolikong Filipino sa mga fraile upang ipagdasal sila ng mga ito at iligtas ang kaluluwa mula sa impiyerno. Ngayon, nagpapatuloy ito sa pamamagitan ng kumpisal at paggawa ng mabubuting gawain.