Magdalena Leones | Lioness of Filipino Guerrilla

magdalena leones
Magdalena Leones | Lioness of Filipino Guerrilla | Lahi Philippines

 

In 1944, Magdalena Leones ,”Lioness of Filipino Guerrilla” agreed to become a US  special agent to help the Americans defeat the Japanese in the Philippines during  World War II.

 

She used her connections in the missionary and her ability to speak Niponggo language to pass secret messages and to send medical supplies to different provinces of the  Philippines.

Noong 1944, pumayag siyang maging special agent ng Amerika upang makatulong sa pagpapabagsak ng mga hapon sa Pilipinas.

Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa misyonaryo at kakayahang magsalita ng  Niponggo upang makapagpasa ng mga lihim na mensahe at makapagpadala ng mga suplay na  medikal sa iba’t ibang probinsya.