Philippine Medicine Day

philippine medicine day
Philippine Medicine Day | @bamaquino

Philippine Medicine Day (Proclamation No. 407, s. 1953)

September 15 is Philippine Medicine Day.

Philippine Medicine Day was established to remind our countrymen of the importance of treatment and the duty of the government to keep Filipinos safe.

Itinatag ang pagdiriwang na ito upang ipaalala sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng paggagamot at ang tungkulin ng pamahalaan na mapanatiling ligtas ang mga Pilipino.

 

You may want to read: