Category Archives: Lifestyle

Donya Victorina

  Donya Victorina pretends to be a Spanish Mestiza with thick makeup on the face while trying to speak fluent Spanish. She is a rival of Donya Consolacion. Si Donya Victorina ay nagpapanggap na mestisang Kastila na madalas ay maraming kolorete sa mukha habang nagsasalita ng pilipit na Espanol. Siya ay karibal ni Donya Consolacion.  

Basilio at Crispin

  Basilio and Crispin are the children of Sisa. They are altar boys and bell-ringers. They represent the innocent and the childlike in society. Si Basilio at Crispin ay mga anak ni Sisa. Sila ay mga sakristan at tagatugtog ng kampana. Sila ay kinatawan ng mga walang malay at inosente sa lipunan.

Anitun Tabu (Goddess of the Wind and Rain)

  Anitun Tabu is also called Anitun Tauo in Zambales. It is said that she had a very high position among the gods but she was demoted in her rank due to excess arrogance.(Filipino mythology) Si Anitun Tabu ay tinatawag din na Anitun Tauo sa Zambales. Sinasabing dating mataas ang posisyon niya sa mga diyos ngunit ibinaba ang… Read More »

Dian Masalanta “Goddess of Lovers, Childbirth and Peace”

  Dian Masalanta is the most loving of the gods in heaven, punished by God for loving a mortal. She was thrown into the world, a punishment which made her very happy because she would be with his beloved.(filipino mythology) Pinakamabait at mapagmahal sa mga diyos ng langit, pinarusahan si Dian Masalanta nang umibig siya sa isang mortal. Ipinatapon… Read More »

Kapitan Tiago

  He is the father of Maria Clara. He is the richest man in Binundok. He is close to the government and the church. He is engaged in some illegal businesses but he usually gets away with it because of his connections. But this connections will  not be enough to protect his own daughter from harm. Si Kapitan… Read More »