Dalantal

dalantal
Dalantal | @museomuntinlupa

Dalantal is a clothing that resembles an apron and is joined by straps. It is usually worn by cooks and housemates as an outer garment.

Wearing a short apron became popular during the 1840s to 1860s. However, due to the reduction in the length of the aprons it became similar to the aprons worn by housemates. This was the reason why such attire did not last long.

During the Spanish period, the dalantal served as clothing for the wealthy and working women. Since then, aprons have become popular among wealthy mestizos.

Ang Dalantal ay isang tapis na may hawig sa apron at pinagdudugtong ng mga tali. Karaniwan itong isinusuot ng mga tagapagluto at kasambahay bilang pang-ibabaw na damit.

Naging popular ang pagsuot ng maiksing tapis noong panahon ng 1840 hanggang 1860. Ngunit, dahil sa pagbawas sa haba ng mga tapis ay naging kawangis ito ng mga dalantal na gamit ng mga kasambahay. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi nagtagal ang ganitong kasuotan.

Noong panahon naman ng Kastila, ang dalantal ay nagsilbing kasuotan para sa mga mayayaman at manggagawang babae. Magmula noon, naging sikat na ang mga kasuotang tapis sa mayayamang mestiza.

Source: Coo, S. (2014). “Clothing and the Colonial Culture of Appearances In Nineteenth Century Spanish Philippines (1820-1896)”. Université Nice Sophia Antipolis. Retrieved from https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01126974/document

Gonzales, G., Higgins, Mark. (2015). “Fashionable Filipinas: An Evolution of the Philippine National Dress in Photographs 1860-1960”. Slim’s Legacy Project Inc. Suyen Corporation Inc.

Salvador, F., Encanto, G. (1992). “Patterns for the Filipino Dress From the Traje de Mestiza to the Terno (1890s-1960s)”. Cultural Center of the Philippines.

——-
Sa pamamagitan ng Museo ng Muntinlupa at UP College of Home Economics Costume Museum, ang glosaryong ito ay magtatampok ng iba’t ibang kasuotang Pilipino, magmula sa aksesorya ng ulo hanggang sa saplot sa paa.

Art by Andrei Mendiola
Graphics by Xena Cabahug
Research by China Ho, Dan Racca, and Sophia Luces
Text by Angelene Payte

You may want to read: