National Cultural Property

National Cultural Property
National Cultural Property (Pambansang Yamang Pangkalinangan) | @rebirth.manila

National Cultural Property (Pambansang Yamang Pangkalinangan)

An official type of declaration by Philippine heritage agencies that refers to a unique cultural property that possesses outstanding or highly exceptional historical, cultural, artistic, and scientific value, and is also known as Grade I Cultural Property.

Isang opisyal na uri ng deklarasyon ng mga ahensyang pang-pamana sa Pilipinas na tumutukoy sa pambihirang ari-ariang pangkultura na nagtataglay ng pinaka-natatangi na makasaysayan, pang-kultural, pansining, at pang-agham na halaga, at kilala rin bilang Grade I na Ari-Ariang Pangkultura.

You may want to read: