Galis Aso

galis aso
Galis Aso | Image Credit: DOH

 

Galis Aso is an infectious skin infection caused by sarcoptic mange or “germs”, it is a very small parasite digging and rolling under the skin which caused severe irritation and allergies.

It is one of the most common diseases during summer season.

How you get it:

 • A person can get infected by touching (contact) the skin of an infected person.
 • Using the personal things of a person infected like clothing, blankets, towels and mat.

Avoidance and Prevention:

 • Bath every day and change clothes.
 • Avoid borrowing or lending towels, sleeping and other body supplies.
 • Before washing the patient’s personal things, use boiling water and immerse the patient’s
  personal things for ten minutes.

Signs:

 • Unavoidable itch and scratching of the skin especially at night.
 • Skin crusting between the fingers, the wrists and legs and other parts of the body.

Isang nakakahawang impeksyon sa balat na dulot ng sarcoptic mange o “kagaw”, isang napakaliit na parasito na naghuhukay at naglulungga sa ilalim ng balat na nagiging sanhi ng matinding pangangati at allergy.

Paano nakukuha:

 • Maaaring ilipat ng taong may galis-aso sa ibang tao sa pagdirikit ng kanilang balat.
 • Sa mga pang personal na gamit ng taong may galis aso tulad ng damit, kumot, unan tuwalya at banig.

Pag-iwas at pagsugpo:

 • Maligo araw-araw at magpalit ng damit.
 • Iwasang manghiram o magpahiram ng tuwalya, gamit sa pagtulog at iba pang gamit sa katawan.
 • Bago labhan ang mga gamit ng pasyente, buhusan muna ito ng kumukulong tubig at ibabad sa loob ng sampung minuto.

Mga Palatandaan:

 • Hindi mapigilang pagkati at pagkamot lalo na kung gabi.
 • Pagkakaroon ng singaw sa mga pagitan ng daliri, sa may pusuhan at sa pigi.