Galis Aso

galis aso
Galis Aso | Image Credit: DOH

Galis Aso is an infectious skin infection caused by sarcoptic mange or “germs”, it is a very small parasite digging and rolling under the skin which caused severe irritation and allergies.

It is one of the most common diseases during the summer season.

How you get it:

 • A person can get infected by touching (contact) the skin of an infected person.
 • Using the personal things of a person infected like clothing, blankets, towels, and mat.

Avoidance and Prevention:

 • Bath every day and change clothes.
 • Avoid borrowing or lending towels, sleeping, and other body supplies.
 • Before washing the patient’s personal things, use boiling water and immerse the patient’s
  personal things for ten minutes.

Signs:

 • Unavoidable itch and scratching of the skin especially at night.
 • Skin crusting between the fingers, the wrists and legs, and other parts of the body.

Isang nakakahawang impeksyon sa balat na dulot ng sarcoptic mange o “kagaw”, isang napakaliit na parasito na naghuhukay at naglulungga sa ilalim ng balat na nagiging sanhi ng matinding pangangati at allergy.

Paano nakukuha:

 • Maaaring ilipat ng taong may galis-aso sa ibang tao sa pagdirikit ng kanilang balat.
 • Sa mga pang personal na gamit ng taong may galis aso tulad ng damit, kumot, unan tuwalya at banig.

Pag-iwas at pagsugpo:

 • Maligo araw-araw at magpalit ng damit.
 • Iwasang manghiram o magpahiram ng tuwalya, gamit sa pagtulog at iba pang gamit sa katawan.
 • Bago labhan ang mga gamit ng pasyente, buhusan muna ito ng kumukulong tubig at ibabad sa loob ng sampung minuto.

Mga Palatandaan:

 • Hindi mapigilang pagkati at pagkamot lalo na kung gabi.
 • Pagkakaroon ng singaw sa mga pagitan ng daliri, sa may pusuhan at sa pigi.