Jambangan

jambangan
Jambangan | Lahi Philippines

Jambangan literally means “flower vase”. This is what the Malay in Zamboanga called it when they discovered the place filled with flowers. The word Zamboanga came from this word.

Ang literal na ibig sabihin ng Jambangan ay “plorera ng bulaklak”. Ito ang itinawag ng mga Malay sa Zamboanga noong nadiskubre nila ang lugar na punong-puno ng bulaklak. Dito nagsimula ang salitang Zamboanga.

You may want to read: