Idianale “Goddess of Labor and Good Deeds”

  Idianale is one of the servants of Bathala who lives in the sky. Here, she married another  god named Dumangan. Si Idianale ay isa sa mga katulong ni Bathala na nakatira sa kalangitan. Dito,  napangasawa niya ang isa pang diyos na si Dumangan.

Indulhensiya

  “Indulhensiya” is the payout given by Filipino Catholics to the frailes to pray for them and to save their soul from hell. At present, it goes through confession  and doing good deeds. Ang Indulhensiya ay ang kabayarang ibinigay ng mga katolikong Filipino sa mga fraile upang ipagdasal sila ng mga ito at iligtas ang … Read more

Habonete

  The Habonete is a fragrant soap that is usually used for bathing. Ang Habonete ay mabangong sabon na karaniwan ay ginagamit panligo.  

National Museum of the Philippines Planetarium Shows

The National Museum is pleased to announce the reopening of the National Museum  Planetarium. Exhibition is free but the museum charge for planetarium shows. The National Museum of the Philippines Planetarium Shows cost Php 50.00 for regular viewers Php 30.00 for students with ID Php 40.00 for senior citizens and PWD (persons with disabilities) The … Read more

Jambangan

Jambangan literally means “flower vase”. This is what the Malay in Zamboanga called it when they discovered the place filled with flowers. The word Zamboanga came from this word. Ang literal na ibig sabihin ng Jambangan ay “plorera ng bulaklak”. Ito ang itinawag ng mga Malay sa Zamboanga noong nadiskubre nila ang lugar na punong-puno … Read more