Pamanang Di-Nasasalat / Buhay Na Dunong

Pamanang Di-Nasasalat
Pamanang Di-Nasasalat / Buhay Na Dunong (Intangible Heritage) | @rebirth.manila

Pamanang Di-Nasasalat / Buhay Na Dunong (Intangible Heritage)

It is a form of heritage that encompasses the practices, expressions, knowledge, and skills, as well as the associated instruments, objects, and artifacts that communities, groups, and individuals recognize as part of their cultural heritage.

Isang uri ng pamana na kabilang ang mga gawain, pahayag, kaalaman, at kasanayan, kabilang din ang mga instrumento, gamit, at artepaktong iniuugnay sa mga iyon, na kinikilala ng mga pamayanan, grupo, at indibidwal bilang bahagi ng kanilang pamanang pangkultura.

Source: @rebirth.manila

You may want to read: