Dalaga

Dalaga
Dalaga | @kapampangan.words (Photo: Dalagang Bukid by Fernando Amorsolo)

DALAGA • (duh-LAH-guh)
(1) a young woman (teen to young adult)
(2) maiden, an unmarried woman
Tagálog (Filipino): dalága

Derived Word
DALAGÍTA • (duh-luh-GI-tuh)
diminutive form of dalága (“young woman”)
from dalága + -ita (Spanish feminine diminutive suffix)
Tagálog (Filipino): dalagíta

You may want to read: