Dumakulem “Guardian of the Mountains”

dumakulem
Dumakulem “Guardian of the Mountains” | Image Credit: Lahi

 

Dumakulem was known by the ancient Tagalog as a great hunter.(Filipino mythology)

Kilala siya ng mga sinaunang tagalog bilang magaling na mangangaso.(mitolohiyang Filipino)

You may want to read: