Free Vaccine for Japanese Encephalitis in the Philippines

japanese encephalitis in the philippines
Japanese Encephalitis in the Philippines | DOH

 

Avoid Japanese Encephalitis (JE). Take your baby to a health center to be vaccinated.

Free vaccine against JE or Japanese Encephalitis for children 9 to 59 month old in region I, II, III and CAR. Look for health workers in your area.

What is JE?

JE is inflammation of the brain caused by the JE virus that can be contracted by mosquito bites. This may result in death or lifelong disability such as paralysis,loss of speech ability, change of behavior, or loss of memory.

The JE virus is transmitted through mosquito (Culex) bites. Those who have symptoms of JE, 30% die and 20% to 30% develop lasting disability. Everyone can have JE. The youth are more at risk.

Iwasan ang Japanese Encephalitis (JE). Pabakunahan na si baby.

Libreng bakuna laban sa JE o Japanese Encephalitis para sa mga batang 9 hanggang 59 buwang gulang sa rehiyon I,II,III at CAR. Abangan ang mga health worker sa inyong lugar.

Ano ba ang JE?

Ang JE ay pamamaga ng utak dulot JE virus na maaring makuha sa kagat ng lamok. Maaari
itong magresulta sa pagkamatay o panghabang-buhay na kapansanan gaya ng pagkaparalisa,pagkawala ng kakayahang makapagsalita, pagbabago ng ugali, o pagkawala ng memorya.

Naisasalin ang JE virus sa pamamagitan ng kagatng lamok na Culex. Sa mga nagkakaroon ng sintomas ng JE, 30% ang namamatay at 20% to 30% ang nagkakaroon ng panghabang-buhay na kapansanan. Lahat ay maaaring magkaroon ng JE. Ang kabataan ang nasa mas matinding panganib.

 

You may want to read: