Pook Pamana (Heritage Zone)

Pook Pamana
Pook Pamana (Heritage Zone) | @rebirth.manila

Pook Pamana (Heritage Zone)

A specific territory with unique heritage value officially designated by Philippine heritage agencies that is regulated by the national and/or local government for protection and preservation to sustain and enhance its significance to the community and the country.

Isang tiyak na nasasakupan na may pambihirang halagang pang-pamana na opisyal na idineklara ng mga ahensyang pang-pamana sa Pilipinas na pinangangasiwaan ng pambansa o lokal na pamahalaan para sa proteksyon at preserbasyon upang ipagpatuloy at paigtingin ang kabuluhan nito sa pamayanan at sa bansa.

Source: @rebirth.manila

You may want to read: