Who is Francisco Dagohoy?

francisco dagohoy picture
Francisco Dagohoy | @Lahi_PH

Francisco Dagohoy led the longest Filipino uprising against the Spanish in 1744 to 1828. Although the uprising was sparked by personal reasons, there were 3,000 people who accompanied him to the mountains where they lived freely, without discrimination, and live in peace for 85 years.

Pinangunahan niya ang pinakamahabang pag-aaklas ng mga Filipino laban sa mga Espanol noong 1744 hanggang 1828. Nag-ugat man ito sa personal na dahilan, may 3,000 tao ang sumama sa kanya sa kabundukan kung saan namuhay sila ng malaya, walang diskriminasyon, at payapa sa loob ng 85 taon.

You may want to read: