Apolaki “God of the Sun, Patron of Warriors”

apolaki
Apolaki “God of the Sun, Patron of Warriors” | Lahi

In other stories, Apolaki and Mayari are Bathala’s children with a mortal. The light of their eyes serves as the light throughout the world. When Bathala died, they fought each other to determine who should inherit his throne. They fought until one of the eyes of Mayari was blinded which Apolaki deeply regretted.

Since then Apolaki and Mayari have agreed to take turns sitting on the throne of Bathala. Apolaki every morning and Mayari at night when there is little light because one of her eyes is blind. (Filipino Mythology)

Sa ibang kwento, siya at si mayari ang dalawang anak ni bathala sa isang mortal. Ang liwanag ng kanilang mga mata ang nagsisilbing ilaw sa buong mundo. Nang mamatay si bathala, pinag-awayan nila kung sino ang dapat na magmana ng kanyang trono. Naglaban sila hanggang sa mabulag ang isang mata ni mayari, na labis na pinagsisihan ni apolaki.(Mitolohiyang Filipino)

Mula noon ay nagkasundo sila na magsalitan sa pag-upo sa trono ni Bathala – si Apolaki tuwing umaga at si Mayari naman kapag gabi, kung kailan kaunti lamang ang liwanag dahil bulag ang isa niyang mata.