Children of Bathala

children of bathala
Children of Bathala | Lahi

Bathala has three children namely;

  • Mayari
  • Tala
  • Hanan

Mayari is the Goddess of the Moon. According to others, She is a sibling of Apolaki and Tala. According to others, She has only one eye.

Tala is the Goddess of the Stars. According to others, he is the brother of Apolaki and Mayari.

Hanan is the Goddess of the Morning.(Filipino Mythology)

Si Mayari ang Diyosa ng buwan. Ayon sa iba, siya raw ay kapatid ni Apolaki at Tala Ayon sa iba, siya raw ay may isang mata lang.

Si Tala ang Diyosa ng mga Bituin. Ayon sa iba, siya raw ay kapatid ni Apolaki at at Mayari

Si Hanan and Diyosa ng Umaga.(Mitolohiyang Filipino)

You may want to read: