Crisostomo Ibarra

crisostomo ibarra
Image source: Lahi

 

Crisostomo Ibarra is half Filipino and a half Spanish. He studied seven years in Europe and returning to the Philippines, he learned that his father passed away. He was a gentleman and wise, he wanted to continue the good work of his father but he got into trouble with the friars.

Si Crisostomo Ibarra ay kalahating Filipino at kalahating Espanol. Nag-aral siya ng pitong taon sa Europa at pagbalik sa Pilipinas ay nalaman niyang pumanaw na ang kanyang ama. Siya ay maginoo at matalino, ninais niyang ipagpatuloy ang mabubuting gawain ng ama ngunit makakalaban niya ang mga prayle.