Elias

elias
Elias | Lahi

 

Elias is a symbol of ordinary Filipino who does not accept the truth of his social error.  He protects the poor and the oppressed. He does not have trust in the civil guards and devoted his life in order to save the life of Crisostomo Ibarra.

Si Elias ay simbolo ng ordinaryong Filipino na hindi bastang tinatanggap ang mga kamalian sa lipunan. Pinoprotektahan niya ang mga mahihirap at mga naaapi. Wala siyang tiwala sa mga gwardiya sibil at inilaan niya ang buhay niya sa pagligligtas kay Crisostomo Ibarra.