Habonete

habonete
Habonete | Sabong Pangligo | Lahi Philippines

 

The Habonete is a fragrant soap that is usually used for bathing.

Ang Habonete ay mabangong sabon na karaniwan ay ginagamit panligo.