Idianale “Goddess of Labor and Good Deeds”

idianale
Idianale “Goddess of Labor and Good Deeds” | Lahi Philippines

 

Idianale is one of the servants of Bathala who lives in the sky. Here, she married another  god named Dumangan.

Si Idianale ay isa sa mga katulong ni Bathala na nakatira sa kalangitan. Dito,  napangasawa niya ang isa pang diyos na si Dumangan.