Kapitan Tiago

kapitan tiago
Kapitan Tiago | Lahi

He is the father of Maria Clara. He is the richest man in Binundok. He is close to the government and the church. He is engaged in some illegal businesses but he usually gets away with it because of his connections. But this connections will  not be enough to protect his own daughter from harm.

Si Kapitan Tiago ay ama ni Maria Clara. Siya ang pinakamayaman sa binundok kaya naman malapit siya sa gobyerno at simbahan. Mayroon mang mga iligal na negosyo, nakakalusot siya sa batas sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Ngunit hindi ito magiging sapat upang protektahan ang sarili niyang anak sa kapahamakan.

You may want to read: