Dian Masalanta “Goddess of Lovers, Childbirth and Peace”

By | February 13, 2019
dian masalanta

Dian Masalanta “Goddess of Lovers,Childbirth and Peace” | Lahi

 

Dian Masalanta is the most loving of the gods in heaven, punished by God for loving a mortal. She was thrown into the world, a punishment which made her very happy because she would be with his beloved.(filipino mythology)

Pinakamabait at mapagmahal sa mga diyos ng langit, pinarusahan si Dian Masalanta nang umibig siya sa isang mortal. Ipinatapon siya sa mundo ng mga tao, isang parusa na labis niyang ikinasaya dahil makakasama na niya ang kanyang mahal.(mitolohiyang filipino)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.