Malmag

malmag
Malmag | Lahi Philippines | joelsartore.com

 

Malmag is the local name of the Philippine Tarsier. Philippine Tarsier is a type of nocturnal monkey that is at risk of disappearing.

They are located in the southeastern part of the Philippines, especially in Bohol.

Ang Malmag ay ang lokal na tawag sa Philippine Tarsier. Ito ay isang uri ng nokturnal  na unggoy na nanganganib nang mawala.

Nakikita ang mga ito sa timog-silangang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Bohol.

You may want to read: