Sultan Muhammad Kudarat

sultan muhammad kudarat
Sultan Muhammad Kudarat | Lahi Philippines

 

Sultan Muhammad Kudarat is known as one of the greatest sultan of Maguindanao, he
believed that unity is the key to defeating the Spaniards.

 

In 52 years of his rule, he united not only the Muslims in his kingdom but also the
adjoining kingdoms such as Brunei and Indonesia.

 

Even foreigners recognized her courage, intelligence and leadership.

Kilala bilang isa sa pinakamagiting na sultan ng Maguindanao, naniwala sya na pagkakaisa ang susi upang matalo ang mga Espanol.

Sa loob ng 52 taon ng kanyang pamumuno, pinagbuklod niya hindi lang ang mga Muslim sa kanyang bayan kundi pati na rin sa mga katabing probinsya at mga karatig bansa gaya ng Brunei at Indonesia.

Kahit mga dayuhan ay kinilala ang kanyang angking tapang, talino at galing sa pamumuno.