Who is Amihan?

amihan
Amihan | Lahi

According to the stories, Amihan saved our ancestors, “Malakas and Maganda” from the confinement of a bamboo.

She is one of the first three creatures in the world, including Bathala (Heaven) and Aman-Sinaya (Sea).

She claims to have no gender and is symbolized by a golden bird. (Filipino Mythology)

Ayon sa mga kwento, si Amihan ang nagligtas sa ating mga ninuno na sina Malakas at Maganda mula sa pagkakakulong sa isang kawayan.

Isa siya sa unang tatlong nilalang sa mundo, kasama nina Bathala (Langit) at Aman-Sinaya (Dagat).

Sinasabing wala siyang kasarian at isinisimbulo ng isang gintong ibon.