Ang Tatlong Supremo (The Three Supremo)

ang tatlong supremo
Ang Tatlong Supremo | Lahi Philippines

Did you know that it is not only Andres Bonifacio who led the Katipunan and was named Supremo ng Katipunan? Bonifacio was actually the third Supremo of the Katipunan.

Ang tatlong supremo or the three supremo’s were

  1. Deodato Arellano – (1892-1893)
  2. Roman Basa – (1893-1895)
  3. Andres Bonifacio – (1895-1897)

When the term Supremo is mentioned, the name of the Filipino hero Gat Andres Bonifacio will immediately come to our minds.

But do you know that there are still two revolutionaries who have been given the title of Supremo?

The KKK movement known as the “Kataastaasan, Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan” which fought against the Spanish colonists was established in July 1892.

It was said that the group was formed at the house of the first Supremo Deodato Arellano in Azcarraga in Manila.

The second appointed Supremo is Roman Basa who is a native of the province of Cavite.

The affiliation of the secret society is marked by a blood compact which serves as the symbol of their organization’s stability that aims to free the Filipinos from the hands of the Spanish conqueror.

Kapag binanggit ang katagang Supremo, agad na papasok sa ating isipan ang pangalan ng bayaning si Gat Andres Bonifacio.

Pero alam niyo ba na mayroon pang dalawang rebolusyunaryo na binigyan ng titulong Supremo.

Ang kilusan ng mga katipunero na mas kilala sa tawag na KKK (Kataastaasan, Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan) na lumaban sa mga mananakop na Kastila ay itinatag noong Hulyo 1892.

Sinasabing binuo ang grupo sa bahay ng idineklarang unang Supremo ng katipunan na si Deodato Arellano sa Azcarraga sa Maynila.

Ang ikalawang hinirang na Supremo ay si Roman Basa na nagmula sa lalawigan ng Cavite.

Ang pag-anib sa sikretong samahan ay siniselyuhan sa pamamagitan ng blood compact na simbulo ng katatagan ng kanilang samahan na ang layunin ay mapalaya ang mga Pilipino sa kamay ng mananakop na Espanya. gma

Related Article: