Basilio at Crispin

basilio at crispin
Basilio at Crispin | Lahi

 

Basilio and Crispin are the children of Sisa. They are altar boys and bell-ringers. They represent the innocent and the childlike in society.

Si Basilio at Crispin ay mga anak ni Sisa. Sila ay mga sakristan at tagatugtog ng kampana. Sila ay kinatawan ng mga walang malay at inosente sa lipunan.

You may want to read:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.