Sisa

Sisa is a loving mother of Basilio and Crispin. Being crazy, she can not afford to protect her children from the beatings of her spouse.

Si Sisa ay mapagmahal na ina nina Basilio at Crispin. Baliw, hindi niya kayang protektahan ang mga anak sa pambubugbog ng asawa.