Tamsi (Olive-backed Sunbird)

Have you seen a Tamsi or Olive-backed Sunbird? Tamsi is a small skittish bird that has a very distinct long, thin beak that it uses to sip nectar from flowers. Its back is a uniform olive color while its body is yellow. The male Olive-backed Sunbird has a beautiful metallic purple throat which differentiates it … Read more

Idianale “Goddess of Labor and Good Deeds”

  Idianale is one of the servants of Bathala who lives in the sky. Here, she married another¬† god named Dumangan. Si Idianale ay isa sa mga katulong ni Bathala na nakatira sa kalangitan. Dito,¬† napangasawa niya ang isa pang diyos na si Dumangan.

Indulhensiya

  “Indulhensiya” is the payout given by Filipino Catholics to the frailes to pray for them and to save their soul from hell. At present, it goes through confession¬† and doing good deeds. Ang Indulhensiya ay ang kabayarang ibinigay ng mga katolikong Filipino sa mga fraile upang ipagdasal sila ng mga ito at iligtas ang … Read more

Habonete

  The Habonete is a fragrant soap that is usually used for bathing. Ang Habonete ay mabangong sabon na karaniwan ay ginagamit panligo.  

Jambangan

Jambangan literally means “flower vase”. This is what the Malay in Zamboanga called it when they discovered the place filled with flowers. The word Zamboanga came from this word. Ang literal na ibig sabihin ng Jambangan ay “plorera ng bulaklak”. Ito ang itinawag ng mga Malay sa Zamboanga noong nadiskubre nila ang lugar na punong-puno … Read more