Kamangiang

Kamangiang
Kamangiang | @kapampangan.words

Kamangiang

Did you know that the Kapampángan word for “frankincense” is very similar to its word for “string bean”?

KAMANGIANG • (kuh-muh-NGYUHNG)
(1) frankincense
Tagálog (Filipino): kamanyáng

(2) string bean, green bean
Tagálog (Filipino): sítaw

Variations: kamangian, kamaniang