Sitan: God of the Lower World

sitan
Sitan: God of the Lower World | Image Source: Lahi

 

Sitan, is the god of the lower world, a leader of the evil of the ancient hell. He encourages the mortal to commit sin, with the help of his four disciples. (Filipino Mythology)

The four disciples or representatives of Sitan are as follows:

  • Manggagaway
  • Manisilat
  • Mangkukulam
  • Hukluban

Manggagaway brings illnesses and often imitate a human form and pretends a false physician.

Manisilat is the second representative. She separates those happy and whole family.

Mangkukulam is the only male representative. He is capable of burning with fire and cause bad weather.

Hukluban has the ability to change whatever form she wants. By just raising her hand, she can kill anyone and he can cure himself if injured.

Pinuno ng kasamaan, ang sinaunang impiyerno. Inaakit niya ang mga mortal na gumawa ng masama, sa tulong ng kanyang apat na alagad. (mitolohiyang filipino)

Ang apat na alagad o kinatawan ni Sitan ay ang mga sumusunod:

  1. Manggagaway
  2. Manisilat
  3. Mangkukulam
  4. Hukluban

 

Ang manggagaway ay nagdudulot ng mga sakit at kadalasang naghuhugis tao at magpanggap na huwad na manggagamot.

Ang manisilat ay ang pangalawang kinatawan ni Sitan. Siya ang naghihiwalay sa mga masasaya at buong pamilya.

Ang mangkukulam ang kaisa-isang lalaking kinatawan ni Sitan. Siya ang sumisiklab ng apoy at gumagawa ng masamang panahon.

Ang hukluban ay may abilidad na magpalit ng kahit anong anyo na nais niya. Sa isang taas ng kanyang kamay ay kaya niyang patayin kahit sino at kayang pagalingin ang kanyang sarili.