Who is Atang Dela Rama?

atang dela rama
Atang Dela Rama | Lahi

Atang Dela Rama is a national artist for theater and music queen of Kundiman.

She fought for the advancement of art for everyone so she brought the kundiman and sarsuela not only to big theaters in Manila but also to cockpit arenas and plazas in the provinces and in the distant places of the natives. Besides here, his angelic voice also came to various parts of the world.

Ipinaglaban niya na ang sining ay para sa lahat kaya naman dinala niya ang ating mga
kundiman at sarsuela hindi lang sa malalaking teatro sa Maynila ngunit pati na rin sa
mga sabungan at plaza sa probinsya at sa mga malalayong bayan ng mga katutubo. Bukod dito, nakarating rin ang kanyang mala-angel na boses sa iba’t ibang bahagi ng mundo.