Cough and Cold in the Philippines

Things to do to prevent diseases such as cough and cold in the Philippines

cough and cold in the philippines
Preventing Cough and Cold in the Philippines | Image Owner: DOH

 

Cough and cold are common diseases in the Philippines especially during summer. It is easy to avoid if you do the following.

  • Hand washing – hand washing is the best way to avoid germs.
  • Drink 8-10 glasses of water – drinking water helps to soften mucus that causes cold and cough.
  • Eat healthy foods – reduce the diet of sweet and fat. Eat vegetables and fruits rich in various types of vitamins and minerals.
  • Exercise – exercise is an effective way to strengthen the body to combat diseases.
  • Get enough sleep – the body treats and repairs damaged cells while sleeping, sleeping helps prevent illness. Follow the recommended hours of sleep according to age if possible.

Karaniwang sakit man ang ubo at sipon, ito ay madali lang iwasan kung susundin ang mga sumusunod.

Mga dapat gawin upang makaiwas sa sakit tulad ng ubo at sipon.

Ugaliing maghugas ng kamay – ang paghuhugas ng kamay ay ang pinakamahusay na paraan upang makaiwas sa mga mikrobyo.

Uminom ng 8-10 baso ng tubig – ang pag-inom ng tubig ay tumutulong upang mapalambot ang mucus na nagdudulot ng sipon at ubo.

Kumain ng masusustansyang pagkain – bawasan ang pagkain ng mga matatamis at matataba. Kumain ng mga gulay at prutas na mataas sa iba’t-ibang uri ng vitamins at minerals.

Mag-ehersisyo – ang pag-eehersisyo ay epektibong paraan upang palakasin ang katawan laban sa sakit.

Magkaroon ng sapat na tulog – ginagamot at inaayos ng katawan ang mga nasirang cells habang natutulog na syang nakatutulong sa pag-iwas sa mga karamdaman. Sundin ang recommended hours of sleep na naaayon sa edad kung maaari.