Lakambini ng Katipunan | Gregoria de Jesus

By | November 26, 2018
lakambini ng katipunan

Lakambini ng Katipunan | Gregoria de Jesus | Lahi Philippines

 

Gregoria de Jesus “Lakambini ng Katipunan” was the first woman to join the
Katipunan and played multiple role in the organization and performed many duties
that only women can do.

 

This duty includes hiding all the essential paperwork of the organization.

 

She learned to be a real soldier, rode a horse, and fired guns to protect the
katipunan’s essential documents from the hands of the Spaniards.

Si Gregoria de Jesus ang unang babae na sumapi sa Katipunan at ginampanan ang maraming tungkulin na babae lang ang makakagawa.

Kabilang dito ang pagtatago ng lahat ng mahahalagang papeles ng samahan.

Natuto syang maging tunay na sundalo, sumakay ng kabayo, at magpautok ng baril upang maitakas ang mga papeles mula sa mga Espanol.

You may want to read:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.