Lakapati (Ikapati) ” Goddess of Fertility and Agriculture”

lakapati
Lakapati “Goddess of Fertility and Agriculture” | Image Sorce: @Lahi_PH

Lakapati (Ikapati) is the Hermaphrodite Goddess of Fertility and Agriculture.

Lakapati is known as the kindest deity of the Tagalog. Every time of harvest, the people raise their children in heaven and pray.

Later on, She married Mapulon after long years of courtship.

Lakapit or Ikapati in other stories and Mapulon’s love is the inspiration of the ancient Tagalog in courtship. Although the courtship reaches several months or several years, they persevere for as long as their loved one will answer yes, regardless of gender. (Filipino Mythology)

Si Lakapati ay kilala bilang pinakamabait na diwata ng mga tagalog. Tuwing panahon ng ani, itinataas nila sa langit ang kanilang mga anak at nagdarasal.

Nang maglaon ay naging asawa siya ni Mapulon, matapos ang maraming taon ng panliligaw.

Lakapati, o Ikapati sa ibang kwento. Ang pagmamahalan nila ni Mapulon ang inspirasyon ng mga sinaunang Tagalog sa panliligaw. Kahit na abutin ng ilang buwan o ilang taon,  mapasagot lamang ang kanilang iniibig, anuman ang kasarian nito. (Mitolohiyang Filipino)

You may want to  know: